Algemene verkoopsvoorwaarden: www.8grams.store

1) Doel
Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen bij de verkoop van koffie, koffiemachines en andere accessoires die worden aangeboden door het bedrijf 8 GRAMS BV (‘Verkoper’), eigenaar van 8grams.store (BTW-nummer BE 0799 891 989, Maastrichtersteenweg 10 te 3770 Riemst) en de gebruiker (‘Koper’) te definiëren.

Dit contract is het enige dat de verkoper en de koper met elkaar verbindt. In geval van een voorwaarde die niet in overeenstemming is of van een tekortkoming, zal deze de wet van toepassing zijn in het Belgische rechtssysteem inzake de verkoop van koffiemachines.

Deze algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen in België en daarbuiten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met name onze prijzen, de duur en de levertijden kunnen te allen tijde aan herziening onderhevig zijn. Niettemin zal een dergelijke wijziging geen invloed kunnen hebben op de bestellingen die zijn geplaatst vóór de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden op de website.

Elke bestelling of gebruik van de door de verkoper aangeboden diensten impliceert automatisch de aanvaarding van de voorwaarden en het afzien door de medecontractant van zijn eigen algemene voorwaarden. Technische informatie of andere gegevens van goede trouw aan de medecontractant zijn gebaseerd op de huidige ervaring van de verkoper. Er zijn echter meerdere factoren die buiten de controle van de verkoper vallen. Giuseppe Greco wijst daarom alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie af.

2) Product, prijs en bestellingen
Elk product is voorzien van een beschrijving opgesteld door de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst garanderen met het aangeboden product, met name wat betreft de kleuren.
Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Als ondanks alle inspanningen een deel van de artikelen niet beschikbaar is, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos annuleren. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.
Prijzen: de prijzen zijn aangegeven in euro's en gelden in alle landen van de eurozone. Ze houden rekening met eventuele kortingen en de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn die welke gelden op het moment van bevestiging van de bestelling.
De verzendkosten worden aangegeven in EUR maar zullen verschillen afhankelijk van de bestemming en het gewicht van de pakketten.
Wij behouden ons het volledige eigendomsrecht van de goederen tot de volledige betaling van de prijs, de accessoires en alle andere kosten verbonden aan de aankoop. In geval van niet-betaling van de volledige prijs en van alle accessoires behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en/of om elke lopende bestelling op te schorten.

Online bestellingen
De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen op basis van de referenties van de website.
De bestelling kan alleen op de website worden geregistreerd als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door zich zoals aangegeven op de website te registreren.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden evenals de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten.
De verkoper verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen op de website uitsluitend te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten.
Als het artikel is uitverkocht, kan de verkoper de klant een vergelijkbaar artikel leveren met vergelijkbare of betere kenmerken en tegen een gelijke prijs.
Binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling stuurt de verkoper de klant een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres.

3) Registratie van persoonsgegevens
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst tijdens een bezoek aan de website www.8grams.store als potentiële contractpartij, verstrekt bij het plaatsen van de bestelling zijn persoonlijke gegevens.
Het plaatsen van een bestelling via de website impliceert de expliciete toestemming dat deze identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van de verkoper.
Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige rechts- en handelingsbekwaamheid kunnen een bestelling plaatsen via de website.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is de verkoper.
De verwerking van deze persoonsgegevens in het gegevensbestand van de verkoper vindt plaats met het oog op het beheer van de klanten, de behandeling van bestellingen, de leveringen, de facturering van materiële en immateriële diensten, het opvolgen van de kredietwaardigheid, de reclame via het profiel, de gepersonaliseerde verwerking en marketing.
Giuseppe Greco behoudt zich het recht voor om gegevens over de klant te verzamelen, met name wanneer deze een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies.
Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de verkoper.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u te allen tijde recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals op het recht van verzet indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gehouden van onze activiteiten.
Daartoe kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verkoper via het e-mailadres info.sorsi@gmail.com
Aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van de privacy bij geautomatiseerde verwerking kan worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Haute Straat 139, 1000 BRUSSEL).

4) Levering
De klant heeft de keuze om te laten leveren:
• Ofwel thuis of op het adres van een derde,
• Ofwel op het hoofdkantoor gevestigd aan Maastrichtersteenweg 10 te 3770 Riemst

De producten worden geleverd aan de klant op het leveringsadres dat door dezelfde klant is opgegeven bij zijn online of offline bestelling, en in de volgende landen/regio's: België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden en Zwitserland. Indien het afleveradres verschilt van het factuuradres, moet de klant beide afzonderlijke adressen opgeven op het bestelformulier.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de klant om bij zijn bestelling alle nuttige informatie voor de levering te verstrekken om de transporteurs in staat te stellen de levering uit te voeren. In geval van onjuiste of onvolledige informatie die heeft geleid tot de onmogelijkheid voor de vervoerder om de levering uit te voeren, wordt een tweede levering uitgevoerd na retournering door de vervoerder van de goederen aan de verkoper, mits voorafgaande betaling van nieuwe verzendkosten door de klant.

De keuze van het bestemmingsland moet worden gemaakt op het moment van de bestelling.

Elke wijziging van de bestemming, die leidt tot het opstellen van specifieke document(en), wordt forfaitair in rekening gebracht tegen een bedrag van 50€.

De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren.

De gemiddelde levertijd voor beschikbare artikelen is 7 werkdagen.

Voor het afhalen van pakketten op de locatie van de onderneming (Maastrichtersteenweg) is een geldig identiteitsbewijs vereist. Bij gebrek hieraan kunnen de bestelde producten niet worden afgeleverd.

Eventuele leveringsproblemen (ontbrekend of beschadigd artikel) moeten binnen 48 uur worden gemeld op +32(0)495/18.47.29
Het overeenkomstige geretourneerde artikel moet dan binnen 14 werkdagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd met verzoek om omruiling of terugbetaling.

5) Betaling
Geaccepteerde betalingsmethoden: Bankkaarten (We werken met Stripe), Bankoverschrijving of PayPal.

6) Betalingsachterstand
In geval van betalingsachterstand dragen de verschuldigde bedragen een rente van 1% per maand vanaf hun vervaldatum. In dat geval is de medecontractant ook een forfaitaire en onverminderlijke vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag wordt de totale verkoopprijs, inclusief accessoires, onmiddellijk en van rechtswege door de medecontractant verschuldigd. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst automatisch en zonder verdere formaliteiten te beëindigen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoedingen.

7) Schade door verkeerd gebruik
Alle goederen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerd gebruik na levering, worden niet teruggenomen of omgeruild.

8) Garanties
De producten worden gegarandeerd door hun fabrikanten voor de duur en volgens de voorwaarden vermeld op de productbeschrijving die op de prijsofferte of op de online shop www.8grams.store staat en/of op het garantieformulier dat eventueel aan de producten is gehecht bij levering.

Voor producten besteld in onze online shop (www.8grams.store): In geval van een defect product heeft de gebruiker/koper 14 werkdagen de tijd om het product terug te sturen, anders kan het begrip "defect bij eerste ingebruikname" niet worden gehandhaafd. Geen enkele terugzending zal mogelijk zijn na de garantieperiode voorgesteld door de fabrikant op de betrokken producten. De kosten en risico's verbonden aan de retourzending van het defecte product zijn voor rekening van de consument.

De verkoper kan niet instaan voor enige termijn voor de verwerking van retourzendingen van defecte producten aangezien de after-sales service wordt uitgevoerd door de fabrikant van de betrokken producten. De garantie voor defecte producten is afhankelijk van de volledige betaling van hun prijs door de consument. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of door externe oorzaken (zoals bijvoorbeeld stroompieken) kunnen niet worden gegarandeerd.
Lijst van uitsluitingen van garanties:

- breuk;
- normale slijtageonderdelen zoals pakkingen, filters, cartridges, slangen, roosters ...;
- storingen met betrekking tot accessoires;
- defecten als gevolg van corrosie of oxidatie;
- schade veroorzaakt door externe oorzaken (overstroming, blikseminslag, storm...);
- storingen, schade, defecten als gevolg van onvoldoende onderhoud of ingrepen door een persoon die niet door de verkoper of door het merk is geautoriseerd;
- defecten en hun gevolgen als gevolg van verkeerd gebruik (het is essentieel om de gebruikershandleiding te lezen, met name de instructies voor de ingebruikname);
- tijdelijke of voorlopige reparaties;
- vroegtijdige slijtage als gevolg van gebruik boven de aanbeveling van de fabrikant of voor professionele doeleinden;
- verkeerde beoordeling van de technische kenmerken en de productbeschrijving;
- het gebruik van een product anders dan oorspronkelijk bedoeld door de fabrikant.

9) Geschillen en betwistingen
Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.